به یاد تو چهـــ اســـترســـ قــشنــگے بــــود اســترســــ اولیــنـ ـ ـ قــرارمـ ـ ـ بــا تو http://deptime.ir 2019-10-22T17:04:02+01:00 text/html 2019-08-05T15:30:00+01:00 deptime.ir Admin suicid http://deptime.ir/post/1769 <div align="center"><b><font size="7"><font face="Mihan-Nassim"> رفتی ... شهر به روی من قهر کرد</font></font></b></div> text/html 2019-08-02T06:59:44+01:00 deptime.ir Admin suicid http://deptime.ir/post/1768 <h1 id="videoTitle" class="title" align="center"><font size="6" face="Mihan-Nassim">بَرایَش دَر شَهری فریاد زَدم کِه <span class="st">حرف زدن</span> حُکم اِعدام داشت ...</font></h1> text/html 2019-07-26T17:45:19+01:00 deptime.ir Admin suicid http://deptime.ir/post/1766 <div align="center"><font size="7"><b><font face="Mihan-Nassim">غَمی شیرین دلم را می‌نوازد ...</font></b></font></div> text/html 2019-07-25T16:25:42+01:00 deptime.ir Admin suicid http://deptime.ir/post/1764 <div align="center"><b><font size="6" face="Mihan-Nassim">پشت هر آدم افسرده <br></font></b></div><div align="center"><b><font size="6" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim"><b><font size="5"><font size="6">خاطرات یه موجود سنگدل هست که احساسشو نادیده گرفته !</font></font><font size="5"><br></font></b></font></div> text/html 2019-05-23T14:47:31+01:00 deptime.ir Admin suicid http://deptime.ir/post/1762 <div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b> پرسه میزنم تو کوچه پس کوچه های این شهر</b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#FF0000">دورم کن از آدمای شهرم</font><br></b></font></div> text/html 2019-03-16T20:30:00+01:00 deptime.ir Admin 26 http://deptime.ir/post/1761 <img src="http://s8.picofile.com/file/8352762076/1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2019-01-15T20:30:00+01:00 deptime.ir Admin suicid http://deptime.ir/post/1736 <div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">رَگِ پُــر از خــونُ نمیـــخوام ... </font></b></font></div> text/html 2019-01-15T17:08:29+01:00 deptime.ir Admin suicid http://deptime.ir/post/1734 <div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b>صداى شكستن از سمت چپ سینم ... </b></font></div> text/html 2019-01-15T16:11:18+01:00 deptime.ir Admin suicid http://deptime.ir/post/1735 <div align="center"><b><font face="Mihan-Nassim"><font size="7">واسه زنده بودن زیادی احمق</font></font><br></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Nassim"><font size="7"><br></font></font></b></div><div align="center"><b><font face="Mihan-Nassim"><font size="7">واسه خودکشی زیادی عاقل ... </font></font></b></div> text/html 2019-01-15T13:06:48+01:00 deptime.ir Admin suicid http://deptime.ir/post/1732 <div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">بر روی ریل‌های غم‌انگیز ِ خودکشی </font></b><br></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">با سوت‌های پُر هیجان ِ ترن برقص !</font></b></div> text/html 2019-01-15T06:07:47+01:00 deptime.ir Admin suicid http://deptime.ir/post/1733 <div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">خودش را به خواب زد ،</font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">مردی که مُردن را بلد نبود ...!</font></b></div> text/html 2019-01-14T19:45:24+01:00 deptime.ir Admin suicid http://deptime.ir/post/1730 <div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#FF0000"><b>پسرِ این قصه زود خواهد مُرد ... ! </b></font></div> text/html 2019-01-14T17:52:46+01:00 deptime.ir Admin suicid http://deptime.ir/post/1729 <div align="center"><font size="6" face="Mihan-Nassim"><b>دَر سر ِ من ، راه سَنگلاخى به یك پرنده ى مُرده مى رسد ! </b></font></div> text/html 2019-01-14T17:14:29+01:00 deptime.ir Admin suicid http://deptime.ir/post/1737 <div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim">هرگِز کسی اینگونه فجیع به کشتنِ خود بَرنخاست </font><br></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim">کِه من به زندِگی نشستم ... </font></div> text/html 2019-01-14T14:48:23+01:00 deptime.ir Admin suicid http://deptime.ir/post/1728 <br><div id="15474772943974376"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/d6TP5?data[rnddiv]=15474772943974376&amp;data[responsive]=yes"></script></div><br>